تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۴

جلسه تست و تایید کیفیت رنگ های گیرش