تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۴

حضور گیرش در اولین جشنواره تخصصی لوازم تحریر