تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۶

خانواده شاد


خانواده شاد، عنوان مسابقه نقاشی بود که در مرکز 22کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور گرم اعضاء شرکت گیرش برگزار شد