کارخانه و دفتر مرکزی

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده اشتهارد، یوسف آباد قوام.

تلفن: ۶۵۵۸۴۵۲۱ - ۶۵۵۸۴۵۲۲ - ۶۵۵۸۴۵۲۳

فکس: ۶۵۵۸۳۰۵۰

پیامک: ۳۰۰۰۴۹۳۰۴۹

 

مرکز پخش

آدرس: تهران، بازار بزرگ، بازار آهنگران، کوچه مسجد جامع، پاساژ ابن الرضا.

تلفن: ۵۵۸۱۹۸۱۸

فکس: ۵۵۵۷۴۵۲۸

 

نمایندگان فروش / شهرستان ها

 

ردیف

فروشگاه

شهرستان

تلفن همراه

فروشگاه

۱

آقای احمد هرندی

اصفهان

۰۹۱۳۰۸۵۷۶۶۱

۰۳۱۳۲۲۳۷۴۱۰

۲

آقای سید  اصغراعتصامي

اصفهان

۰۹۱۳۲۲۹۵۲۱۰

۰۳۱۳۲۲۰۷۵۲۳

۳

آقای سید محسن اعتصامی

اصفهان

۰۹۱۳۱۱۹۰۴۶۵

۰۳۱۳۲۲۲۸۱۲۳

۴

آقای محمد علی حادوی نیا

دزفول

۰۹۱۶۶۴۱۴۷۲۳

۰۶۴۱۲۲۶۱۰۴۶

۵

آقای محمد بهداد

دزفول

۰۹۱۶۶۴۳۷۴۰۰

۰۶۴۱۲۲۷۲۰۷۳

۶

آقای عباس خانه زر

شیراز

۰۹۱۷۳۱۵۰۲۰۵

۰۷۱۳۷۳۸۶۸۶۵

۷

آقای هادی کشفی

شیراز

۰۹۱۷۱۱۷۳۷۵۰

۰۷۱۳۲۲۳۸۰۶۹

۸

آقا ی حسين مرادي

شیراز

۰۹۱۷۱۱۳۴۴۷۴

۰۷۱۳۲۲۲۲۴۶۱

۹

آقای  حبيب الله  اصفهانی

قزوین

۰۹۱۹۸۷۸۶۴۲۴

۰۲۸۳۳۲۲۴۰۰۲

۱۰

آقای امیر امیری

قم

۰۹۱۰۹۶۷۰۰۹۵

۰۲۵۳۲۹۱۸۵۲۷

۱۱

آقای فردین ثنایی

گرگان

۰۹۱۱۷۰۰۲۱۲۳

۰۱۷۳۲۲۶۶۱۷۰

۱۲

آقای حسن ظهوریان

مشهد

۰۹۱۵۳۱۰۶۹۲۰

۰۵۱۳۲۲۲۹۳۱۱

۱۳

آقای محمد جوان دل

همدان

۰۹۱۸۱۰۷۶۲۵۵

۰۸۱۳۲۵۲۱۵۹۲